Nieuwe minister en nieuw ministerie: maar…. óók NIEUWE TIJDEN?

06 nov

In 2010 werd onder druk van de VVD het Ministerie van Landbouw opgeheven. Een eigen minister behoorde ook tot het verleden. De toenmalige staatssecretaris mocht zich in het buitenland minister noemen en zo waren er nog wat kleine privileges om de 'pijn te verzachten'. In het laatste kabinet werd de aftakeling verder ingezet. Ach, zo werd simpel gezegd: de landbouw is een gewone economische bedrijfstak en er werken steeds minder mensen dus....wat heb je nog te 'eisen'.

Rutte zei nog geen twee maand geleden dat een minister voor Landbouw geen prioriteit voor hem was. En nu, twee maand later: er is weer een Ministerie, er is weer een Minister en de hoogste topambtenaar die het ministerie op poten gaat zetten is een 'echte Wageninger' die de sector van haver tot gort kent en zelf met wortels op het boerenbedrijf. De nieuwe minister is tevens vice-premier, een zakelijk ingestelde persoon met heldere principes die vooral met rentmeesterschap, verantwoordelijkheid voor volgende generaties en respect voor mens én dier van doen hebben.

Het lijken echt nieuwe tijden te worden. De periode waarin bewindslieden openlijk of 'verborgen' streefden naar minder vee en minder boeren lijkt voorbij. De tekst van het regeerakkoord maakt dat duidelijk:

"Nederland is de tweede voedselexporteur ter wereld. Onze agro-foodsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame voedselvoorziening voor de groeiende wereldbevolking. Het beleid is er op gericht dit potentieel te benutten, binnen de geldende natuur- en milieunormen. Innovatie en ondernemerschap zijn daarbij cruciaal, net als aandacht voor de continuïteit van gezinsbedrijven die een grote rol spelen in de sector. Innovatie moet ook onderdeel zijn van een eigentijds Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, net als duurzaamheid, voedselzekerheid en voedselveiligheid. Ook streeft Nederland internationaal met andere koplopers naar verbetering van het dierenwelzijn."

Dat zijn teksten waar we mee vooruit kunnen. En de tijd van de ene na de andere Nederlandse 'kop' op de andere lijkt voorbij. Ook voor onze sector hebben we nog wel een aantal 'nationale koppen' die oneerlijk voor ons zijn omdat collega's in het buitenland er niet door gehinderd worden. Het regeerakkoord zegt daarover:

"Nationaal beleid is er op gericht om zo efficiënt mogelijk aan de Europese eisen te voldoen. Een gelijk speelveld tussen producenten in de verschillende EU-landen vereist dat er zo min mogelijk zogeheten 'nationale koppen' op Europese regels zijn."

Laten we niet denken maar rustig achter over te kunnen leunen. Het kabinet heeft een duidelijke ambitie ten aanzien van vervoer van dieren. Zo mogelijk beperken maar wel in Europees verband inclusief sluitend controle-en sanctieregime. Het regeerakkoord zegt daarover:


"Het kabinet voert een verkenning uit naar het verder beperken van het vervoer van dieren en verbetering van het comfort bij het vervoer en zal voorstellen doen voor regelgeving op Europees niveau, inclusief een sluitend controle- en sanctieregime."

Laten we de nieuwe minister op dit punt de hand reiken. Laten we mét haar die verkenning doen. Dan kunnen we sámen onderzoeken waar beperking nodig en mogelijk is en waar we vooral moeten inzetten op verbetering van de kwaliteit van het vervoer in héél Europa en hoe Europese regelgeving en het Europese controle-en sanctieregime daarvoor aangepast zouden moeten worden.

Kortom: een nieuwe tijd waarin we ons als degelijke overlegpartner van de overheid zullen moeten laten zien.

Terug naar de columns

Laat een bericht achter