Samenwerking

Beslissingen over de vee- en vleessector worden in samenwerking met andere partijen in de sector genomen. Daarom werkt Vee&Logistiek Nederland samen met verschillende organisaties.

UECBV

Vee&Logistiek Nederland is lid van de Europese Vee- en Vleeshandelsunie: de UECBV. De UECBV is de Europese spreekbuis voor de nationale organisaties die de veemarkten, veehandelaren, vleeshandelaren en slachterijen vertegenwoordigt.

Doelen UECBV

  • Het vertegenwoordigen en verdedigen van de vee- en vleeshandel en de vee- en vleesindustrie
  • Het promoten van de communautaire handel en internationale handel
  • Het verdiepen van de interne markt
  • Het bevechten van handelsbelemmeringen

Saveetra

Saveetra is een deelmarkt van Transport en Logistiek Nederland (TLN) waarin circa 100 dierenvervoerders zijn vertegenwoordigd. Het gaat om vervoer van runderen, varkens, paarden, pluimvee, schapen, geiten en bijzondere diersoorten. Saveetra voert overleg met de vele schakels in de keten, overheden en dierenbeschermingsorganisaties in binnen- en buitenland.

LTO

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) is een samenwerkingsverband tussen LTO Noord, ZLTO en LLTB dat bijna 50.000 agrarische ondernemers vertegenwoordigt en zich sterk maakt voor hun economische en maatschappelijke positie.

NVV

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) behartigt de belangen van de Nederlandse varkenshouders. De Vakbond is sectoraal georganiseerd en laat zich krachtig uit over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals verduurzaming, dierenwelzijn, dierrechten, mestverwerking, nitraatrichtlijn, Natura 2000, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, veetransport etcetera.

COV

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) is een organisatie die de collectieve belangen behartigt van werkgevers in de Nederlandse vleessector, zowel nationaal als internationaal. De leden van de COV zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor circa 90% van de totale Nederlandse omzet van vlees.

Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren zet zich samen met erfbetreders sterk in op de preventie van dierverwaarlozing. Erfbetreders spelen namelijk een grote rol in het opvangen van signalen die kunnen wijzen op dierverwaarlozing. Zij komen vaak op veehouderijbedrijven en kunnen eventuele signalen tijdig opvangen en bespreekbaar maken.

Vee&Logistiek Nederland heeft haar verantwoordelijkheid hierin genomen en het Afsprakenkader Dierverwaarlozing ondertekend. Het afsprakenkader gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijfsleven en overheid in de preventie van dierverwaarlozing en is door brede vertegenwoordiging van bedrijven, banken en organisaties in de agrarische sector ondertekend.